مقالات مجازی (غیرجورنالی)

این دسته شامل مقالاتی است که ماهیت جورنالی نداشته و صرفا در وبسایت محمد منصورمقدم منتشر شده است.