مطالعه و پیش بینی تغییرات دمای سطح زمین: بررسی اثر مجاورت و تغییرات پوشش اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد) مستخرج از پایان‌نامه‌ ‌ 

Share
f15 scaled
شکل ۱۵٫ نقشه مقایسه کلاس‌های دمایی نقشه‌های واقعی و شبیه سازی شده برای سال ۲۰۲۰

نویسندگان:

محمد منصورمقدم, ایمان روستا*, محمدصادق زمانی, محمدحسین مختاری, محمد کریمی فیروزجایی, سیدکاظم علوی‌پناه


چکیده:

با توسعه تکنیک‌های متعدد در زمینه طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای و آشکارسازی تغییرات به ویژه در دهه اخیر، توجه به مقایسه روش‌ها و انتخاب گسترش شهر نشینی سبب افزایش مقیاس و شدت جزایر حرارتی در شهرها شده است. بررسی نحوه متاثر شدن شهرها از این جزایر حرارتی نقش به سزایی در برنامه‌ریزی‌های آتی شهرها دارد. بدین منظور، این پژوهش با بررسی و پیش‌بینی اثر تغییرات پوشش اراضی در سه طبقه مناطق شهری، زمین‌های بایر و پوشش گیاهی در شهر یزد طی ۳۰ سال اخیر با استفاده از تصاویر لندست ۵ و ۸ و همچنین بررسی اثر نسبت مجاورت با کلاس‌های زمین بایر و پوشش گیاهی در دوره مذکور و نحوه تاثیر پذیری دمای سطح زمین ثبت شده در این شهر را به وسیله R بررسی می‌کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بررسی تغییرات پوشش اراضی شهر یزد طی سی سال اخیر، حاکی از رشد ۹۱٫۵ درصدی (۳۳٫۶ کیلومترمربع) اراضی شهری و کاهش زمین‌های بایر و پوشش گیاهی طی دوره مذکور به ترتیب با ۷۹٫۴ درصد (۲۱٫۳ کیلومترمربع) و ۶۸٫۵ درصد (۱۲٫۲ کیلومترمربع) دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین دمای سطح زمین شهر یزد طی این دوره سی ساله، ۳۰٫۴ درصد (۸٫۹ درجه سانتی گراد) افزایش یافته و کلاس عمده دمایی در این دوره از ۲۶-۳۰ درجه سانتی گراد، به ۳۶-۴۰ درجه سانتی گراد رسیده است. همچنین زمین‌های بایر با میانگین دمای سطح زمین ۳۷٫۳ درجه سانتی گراد، بعنوان گرم‌ترین و پوشش گیاهی با ۳۲٫۲ درجه سانتی گراد بعنوان خنک ترین کلاس های پوشش اراضی این شهر بررسی شدند. این پژوهش همچنین میانگین همبستگی دمای سطح زمین ثبت شده را با میزان مجاورت با پیکسل های زمین بایر، ۹۵ درصد و این میزان را برای پوشش گیاهی  با ۹۷- به اثبات رساند.

4.5 4 رای
کمتر <- امتیاز -> بیشتر
Language